Platba a doprava

Všeobecné obchodné podmienky

Doprava tovaru

Kuriér DHL + Platba VOPRED NA ÚČET:3.20 

Kuriér DHL + Platba pri doručení NA DOBIERKU: 3.90 

 

Ceny poštovného sú konečné.

Pokiaľ chcete platiť dopredu prevodom na náš účet číslo: IBAN SK1911000000002923877758 skrátený tvar účtu: 2923877758/1100 v Tatrabanke, prosíme Vás to napísať do poznámky pri dokončení objednávky. Po automatickom potvrdení objednávky Vám pošleme email s celkovou sumou s poštovným za Vašu zásielku, číslom účtu a variabilným symbolom.

Objednávanie tovaru

Objednávky tovaru sú prijímané po dokončení a odoslaní objednávky, akceptácii obchodných a prepravných podmienok, telefonicky, prípadne prostredníctvom e-mailovej správy na adrese info@triset.sk. Pri akomkoľvek z vyššie uvedených spôsoboch objednania súhlasíte s obchodnými podmienkami predávajúceho.

Objednávky obvykle vybavujeme najneskôr druhý nasledujúci pracovný deň, avšak je možné, že pokiaľ to bude časovo možné, vybavíme vašu objednávku ešte v deň jej prijatia.

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť alebo zmeniť jej obsah, avšak najneskôr do 2 hodín od prijatia e-mailového potvrdenia o objednávke zaslanej od predávajúceho (dodávateľa). Objednávku je možné zrušiť alebo zmeniť oznámením prostredníctvom e-mailu na adresu objednavka@triset.sk, alebo telefonicky na čísle +421/0/907282628. Pokiaľ predávajúci neobdrží zrušenie alebo zmenu objednávky do dvoch hodín od prijatia objednavky a odoslaní potvrdenia o objednavke kupujúcemu, považuje sa objednávka za záväznú. V tom prípade objednávku nebude možné zrušiť ani zmeniť a objednávateľ je povinný objednanú zásielku prevziať a zaplatiť za ňu.

V prípade neprevziatia objednávky kupujúcim je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zbytočné náklady, ktoré vznikli na poštovné a návratné zásielky. Po nerešpektovaní výzvy predávajúceho na uhradenie týchto nákladov, má predávajúci právo vymáhať tieto náklady od kupujúceho súdnou cestou.

Dodanie predmetu kúpy

Predávajúci sa zaväzuje dodať požadovaný predmet kúpy v požadovanom množstve, obsahu, kvalite a v lehote stanoveného času, ktorý je uvedený vo všeobecných obchodných podmienkach v časti doprava tovaru. Stanovený čas na dodanie predmetu kúpy bol zo strany predávajúceho dodržaný, ak v stanovenej lehote odovzdal predmet kúpy prepravcovi v zmysle objednávky kupujúceho.

Predávajúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť, ak nie je možné naplniť obsah objednávky z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru zo strany dodávateľa vôbec alebo v požadovanom množstve. Predávajúci môže objednávku zrušiť aj v prípade, ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári. V takomto prípade informuje predávajúci kupujúceho o zmene alebo zrušení objednávky najneskôr do 20 hodín od prijatia a potvrdenia objednávky.

Vylúčenie zodpovednosti

Predávajúci nezodpovedá za škody na predmete kúpy a jeho nekompletnosť, ako aj za oneskorené dodanie spôsobené prepravcom. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak objednávateľ uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese, na ktorú požadoval jeho dodanie.

Reklamácie

Kupujúci má právo podať reklamáciu, ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke.

Vrátenie tovaru

Kupujúci môže objednaný predmet kúpy vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu v lehote do 7 kalendárnych dní od jeho zaplatenia. V tomto prípade je potrebné, aby bol predmet kúpy vrátený kompletný v nepoškodenom a v neotvorenom pôvodnom obale a množstve v zmysle pôvodne dodanej objednávky. Kupujúci je povinný informovať o záujme vrátenia predmetu kúpy predávajúceho vopred, a to e-mailom na adresu info@triset.sk, alebo telefonicky na čísle +421/0/907282628

Záručná doba

Na predávaný tovar od dodávateľa sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných zákonov, pokiaľ na obale predmetu kúpy nie je uvedené inak.

Záverečné ustanovenia

Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito obchodným podmienkami sa riadia príslušnými zákonmi platnými na území SR. Potvrdením objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho, súhlasí s nimi a prijíma ich. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, obsahu a cien tovaru.

Obchodné podmienky sú platné od 1.mája 2013.