Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Doprava tovaru

Tovar posielame Slovenskou poštou do 2 kg ako list 1. triedy, na dobierku, s lehotou prepravy D+1, t.j. najneskôr prvý pracovný deň po dni podania. Nad 2 kg ako balík 1.
triedy, na dobierku, s lehotou prepravy D+2, t.j. najneskôr druhý pracovný deň po dni podania.

Slovenská pošta však uvedené lehoty prepravy negarantuje a slúžia len ako orientačné!

Cena poštovného a platba za tovar:

Do 1 kg: 2,00 € platba dopredu na účet/ 2,80 € na dobierku
Do 2 kg: 2,70 € platba dopredu na účet/ 3,50 € na dobierku
Do 5 kg: 3,50 € platba dopredu na účet/ 4,50 € na dobierku
Nad 5 kg: 4,50 € platba dopredu na účet/ 5,50 € na dobierku
Kuriér EMS 24h: 6 €

Ceny poštovného sú konečné.

1. Pokiaľ ste si pri objednávaní pri položke “doručenie” vybrali možnosť “Slovenska pošta + platba vopred na účet”, prosím použite číslo objednávky ako variabilný symbol. Číslo objednávky je uvedené v potvrdení objednávky, ktorý Vám príde na Vašu emailovú adresu. Bez uvedenia variabilného symbolu nie je možné Vašu platbu priradiť. Tovar Vám pošleme prvou triedou po pripísaní platby na náš účet číslo: 2923877758/1100 Tatrabanka.
2. Ak ste pri položke “doručenie” vybrali možnosť “Slovenska pošta + platba pri prevzatí na dobierku”, za tovar zaplatíte v hotovosti pri prevzatí poštárke, kuriérovi, alebo na Vašej pošte.

Objednávanie tovaru

Objednávky tovaru sú prijímané po dokončení a odoslaní objednávky, akceptácii obchodných a prepravných podmienok, telefonicky, prípadne prostredníctvom e-mailovej správy na adrese info@triset.sk. Pri akomkoľvek z vyššie uvedených spôsoboch objednania súhlasíte s obchodnými podmienkami predávajúceho.

Objednávky obvykle vybavujeme najneskôr druhý nasledujúci pracovný deň, avšak je možné, že pokiaľ to bude časovo možné, vybavíme vašu objednávku ešte v deň jej prijatia.

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť alebo zmeniť jej obsah, avšak najneskôr do 2 hodín od prijatia e-mailového potvrdenia o objednávke zaslanej od predávajúceho (dodávateľa). Objednávku je možné zrušiť alebo zmeniť oznámením prostredníctvom e-mailu na adresu info@triset.sk, alebo telefonicky na čísle +421/0/915 521 400. Pokiaľ predávajúci neobdrží zrušenie alebo zmenu objednávky do dvoch hodín od prijatia objednavky a odoslaní potvrdenia o objednavke kupujúcemu, považuje sa objednávka za záväznú. V tom prípade objednávku nebude možné zrušiť ani zmeniť a objednávateľ je povinný objednanú zásielku prevziať a zaplatiť za ňu.

V prípade neprevziatia objednávky kupujúcim je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zbytočné náklady, ktoré vznikli na poštovné a návratné zásielky. Po nerešpektovaní výzvy predávajúceho na uhradenie týchto nákladov, má predávajúci právo vymáhať tieto náklady od kupujúceho súdnou cestou.

Dodanie predmetu kúpy

Predávajúci sa zaväzuje dodať požadovaný predmet kúpy v požadovanom množstve, obsahu, kvalite a v lehote stanoveného času, ktorý je uvedený vo všeobecných obchodných podmienkach v časti doprava tovaru. Stanovený čas na dodanie predmetu kúpy bol zo strany predávajúceho dodržaný, ak v stanovenej lehote odovzdal predmet kúpy prepravcovi v zmysle objednávky kupujúceho.

Predávajúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť, ak nie je možné naplniť obsah objednávky z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru zo strany dodávateľa vôbec alebo v požadovanom množstve. Predávajúci môže objednávku zrušiť aj v prípade, ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári. V takomto prípade informuje predávajúci kupujúceho o zmene alebo zrušení objednávky najneskôr do 20 hodín od prijatia a potvrdenia objednávky.

Vylúčenie zodpovednosti

Predávajúci nezodpovedá za škody na predmete kúpy a jeho nekompletnosť, ako aj za oneskorené dodanie spôsobené prepravcom. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak objednávateľ uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese, na ktorú požadoval jeho dodanie.

Reklamácie

Kupujúci má právo podať reklamáciu, ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke.

Vrátenie tovaru

Kupujúci môže objednaný predmet kúpy vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu v lehote do 7 kalendárnych dní od jeho zaplatenia. V tomto prípade je potrebné, aby bol predmet kúpy vrátený kompletný v nepoškodenom a v neotvorenom pôvodnom obale a množstve v zmysle pôvodne dodanej objednávky. Kupujúci je povinný informovať o záujme vrátenia predmetu kúpy predávajúceho vopred, a to e-mailom na adresu info@triset.sk, alebo telefonicky na čísle +421/0/915 521 400.

Záručná doba

Na predávaný tovar od dodávateľa sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných zákonov, pokiaľ na obale predmetu kúpy nie je uvedené inak.

Záverečné ustanovenia

Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito obchodným podmienkami sa riadia príslušnými zákonmi platnými na území SR. Potvrdením objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho, súhlasí s nimi a prijíma ich. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, obsahu a cien tovaru.

Obchodné podmienky sú platné od 1. júla 2014.
SABEA, s.r.o., Sklabinská 151/16, 036 01 Martin, SLOVAKIA, IČO: 46691057, IČ DPH: SK 2023535470, Banka: Tatrabanka, Č. účtu: 2923877758/1100. Zapísané do OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 56864/L.

.  . . .